ประกันภัยรถยนต์แบบสำเร็จรูป แผน TLG Car 2+

   
 

ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย
   -  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) กลุ่ม 3, 4 หรือ 5
   -  รถกระบะไม่เกิน 4 ตัน (ไม่มีติดตั้งตู้เย็น, ตู้บรรทุก หรือแผงกั้น/ โครงหลังคา)

เงื่อนไขการรับประกัน
   -  สำหรับรถที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป
   -  รับประกันรถอายุไม่เกิน 15 ปี
   -  อัตราเบี้ยประกันข้างต้น ไม่รวม พรบ. และหักส่วนลดคอมมิชชั่นแล้วรวมทั้งไม่นับรวมเป็นผลงานตัวแทน
   -  สำหรับรถตู้ (รหัส 210) สามารถสอบถามเบี้ยได้ที่ Help Point 0 2209 3299

ผู้มีสิทธิ์ซื้อแผนประกันภัยนี้
   -  บุคลากรและฝ่ายขายของบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต
   -  คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่และน้อง ที่ใช้นามสกุลเดียวกัน

 

ความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง

แผน 100

แผน 150

แผน 200

1. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากการชน
กับพาหนะทางบก(ร.ย.ภ.10)

100,000 / ครั้ง

150,000 /ครั้ง

200,000 / ครั้ง

ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิด

ไม่มี

ไม่มี

2,000 / ครั้ง

2. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากรถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

100,000

150,000

200,000

3.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

     

บาดเจ็บ / คน

500,000

1,000,000

1,000,000

บาดเจ็บ / ครั้ง

10,000,000

10,000,000

10,000,000

ทรัพย์สิน / ครั้ง

1,000,000

2,000,000

2,000,000

4. ความคุ้มครองเพิ่มเติม

     

อุบัติเหตุส่วนบุคคล / คน*

100,000

200,000

200,000

ค่ารักษาพยาบาล / คน *

100,000

100,000

100,000

ประกันตัวผู้ขับขี่

300,000

300,000

300,000

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (ต่อปี)

5,744 บาท

6,328 บาท

6,999 บาท

หมายเหตุ *
   - รถเก๋งส่วนบุคคล คุ้มครอง 5 คน รถกระบะไม่เกิน 4 ตัน คุ้มครอง 3 คน รวมผู้ขับขี่

หากท่านต้องการทำประกันภัยรถยนต์ ทั้งยี่ห้อและรุ่นที่แตกต่างไปจากกลุ่มรถยนต์ข้างต้น
   กรุณาติดต่อ TPB Help Point 0 2209 3299 (ในวันและเวลาทำการ)

ดาวน์โหลดใบคำขอ