ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 แบบทั่วไป TLG Car 1st Class

   
 

ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย
   - รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง)
   - รถโดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 12 ที่นั่ง (รถตู้)
   - รถกระบะ ไม่เกิน 4 ตัน

เงื่อนไขการรับประกัน
   - รับประกันรถอายุไม่เกิน 10 ปี (รถเก๋ง/รถตู้) และไม่เกิน 5 ปี (รถกระบะ)
   - ถ้าทำประกันภับของบริษัทฯ อย่างต่อเรื่อง สามารถต่ออายุกรรมธรรม์ได้ถึง 15 ปี
   - มีเบี้ยให้เลือกทั้งแบบซ่อมห้าง (อายุรถไม่เกิน 5 ปี) และซ่อมอู่ในเครือข่าย My Choice พลัสโกลด์
ผู้มีสิทธิ์ซื้อแผนประกันภัยนี้
   - บุคลากรและฝ่ายขายของบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต
   - คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่และน้อง ที่ใช้นามสกุลเดียวกัน

ความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง

ความคุ้มครองต่อรถยนต์

 

ความเสียหายต่อรถยนต์

ตามทุนประกันภัย

รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย

ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก

 

บาดเจ็บ / คน

1,000,000

บาดเจ็บ / ครั้ง

10,000,000

ทรัพย์สิน / ครั้ง

5,000,000

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

 

อุบัติเหตุส่วนบุคคล / คน *

200,000

ค่ารักษาพยาบาล / คน *

100,000

ประกันตัวผู้ขับขี่

300,000

อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับประเภทรถยนต์และทุนประกันภัยซึ่งจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย (ไม่รวม พรบ.) ดังนี้

ประเภท

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(รถเก๋ง)

รถโดยสารส่วนบุคคล
ไม่เกิน
12 ที่นั่ง (รถตู้)

รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน
(รถกระบะ)

ป้ายแดง

43%

43%

28%

ปีที่ 2 ขึ้นไป

46% - 76%

46% - 76%

46% - 76%

คำนวณเบี้ย
   - กรณีตัวแทนฝ่ายขาย และพนักงานไทยประกันชีวิตรวมทั้งครอบครัว ติดต่อส่วนบริการตลาดตัวแทน โทร. 0 2209 3299
   - กรณีบุคคลในกลุ่มไทยประกันชีวิตหรือครอบครัว ติดต่อส่วนการตลาดธุรกิจ 1 โทร. 0 246 9635 ต่อ 1700 – 8

หมายเหตุ*
   - รถเก๋งส่วนบุคคล คุ้มครอง 5 คน
   - รถตู้โดยสารบุคคล คุ้มครอง 12 คน
   - รถกระบะไม่เกิน 3 ตัน คุ้มครอง 3 คน รวมผู้ขับขี่

 

ดาวน์โหลดใบคำขอ