Home We're TPB เครือข่ายบริการ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันอุบัติเหตุ

 

ขั้นตอนการแจ้งการเกิดอุบัติเหตุและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
การประกันภัยอุบัติเหตุ

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
     1. กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุ และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ
          1.1 ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยที่บริษัทฯ ออกให้ พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน ต่อโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญา (โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย)
          1.2 กรณีผู้เอาประกันภัยไม่มีบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยที่บริษัทฯ ออกให้ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน และนำเอกสารหลักฐานการรักษาพยาบาลมาเรียกร้องกับบริษัทฯ
     2. กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุ และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญากับบริษัทฯ
          2.1 ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน และนำเอกสารหลักฐานการรักษาพยาบาล มาเรียกร้องกับบริษัทฯ

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
     กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
          1. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่จัดเจน
          2. ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ (ต้นฉบับ)
          3. ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม ในกรณีที่มีกระดูกหักหรือร้าว
          4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ของผู้เอาประกันภัย
          5. บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย
          6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          7. สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล (กรณีขอเอกสารเพิ่มเติม)
          หมายเหตุ : เอกสารตามข้อ 4-6  ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือของผู้เอาประกันภัยเอง
     กรณีเบิกค่าชดเชย
          1. ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริงหรือสำเนา) ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชัดเจน
          2. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริงหรือสำเนาหรือใบสรุปค่ารักษาพยาบาลแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ)
          3. ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม ในกรณีที่มีกระดูกหักหรือร้าว
          4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ของผู้เอาประกันภัย
          5. บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย
          6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          7. สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล (กรณีขอเอกสารเพิ่มเติม)
          หมายเหตุ  :  เอกสารตามข้อ 4-6  ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือของผู้เอาประกันภัยเอง
     กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร
          1. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะทีสูญเสียโดยชัดเจน
          2. ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม (ถ้ามี)
          3. รูปถ่ายเต็มตัว และอวัยวะที่สูญเสียของผู้เอาประกันภัย
          4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          5. บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล
     กรณีเสียชีวิต
          1. สำเนาใบมรณะบัตร รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
          2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
          3. สำเนาใบรับรองการตาย (หนังสือรับรองการตาย) รับรองสำเนาถูกต้อง
          4. สำเนาบันทึกการแจ้งความของพนักงานสอบสวน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
          5. สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิตและผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
          6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตและผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
          7. สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล (กรณีขอเอกสารเพิ่มเติม)
     เอกสารผู้รับประโยชน์
          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
          3. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีมีการจดทะเบียนสมรส)
     กรณีเป็นนิติบุคคล
          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการแทน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
          2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
          3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (รับรองสำเนาถูกต้อง)
          หมายเหตุ  :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเอกสารเพิ่มเติม นอกจากที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการ  พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน
     1. สั่งจ่ายเช็ค มารับด้วยตนเอง
     2. สั่งจ่ายเช็ค ส่งทางไปรษณีย์
     3. โอนเข้าบัญชีธนาคาร ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ ตามที่ระบุไว้

การแจ้งผลการพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
     กรณีบริษัทฯ ปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรือไม่สามารถตกลง กำหนดจำนวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิ  เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี  รับทราบเป็นหนังสือ โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนที่เรียกร้อง

ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
     บริษัทฯ จะทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากผู้เอาประกันภัย ผู้รับปรโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย ครบถ้วน  หรือตามเวลาที่ตกลงกัน

สถานที่และช่องทางการติดต่อหน่วยงานสินไหมทั่วไป
          บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
          เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
          โทร. 02-246-9635 – 54 ต่อ 4100 - 4104

ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  การประกันอุบัติหตุส่วนบุคคล